Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ชมรมจริยธรรม

โรงพยาลาลสะเดา

?คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม???

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานโรงพยาบาลสะเดา? ??

ผลการดำเนินการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสะเดา ปีงบประมาณ 2566??

?

?

 โรงพยาบาลสะเดา เป็นองค์กรคุณธรรม

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

DashBoard

 
รับสมัครผู้ที่จบ ม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

EB 25?หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

? ? ?1) มาตราการ กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน? ?ดาวน์โหลด

? ? ?2) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง และ คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน? ? ดาวน์โหลด

? ? ?3)?หนังสือหลักฐานแจ้งเวียน ประกาศรพ.สะเดา เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ? ?ดาวน์โหลด

? ? ?4) มาตราการ กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส เพิ่มเติมไตรมาส3? ?ดาวน์โหลด

? ? ?5)?รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง และ คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพิ่มเติมไตรมาส3? ?ดาวน์โหลด

?

EB 26?หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน?
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

? ? ?1)?แนวทางการให้บริการคลินิกฝากครรภ์รพ.สะเดา? ปีงบประมาณ 2563?? ??ดาวน์โหลด?

? ? ?2)?แนวทางการให้บริการกายภาพบำบัด รพ.สะเดา ปีงบประมาณ 2563??? ?ดาวน์โหลด?

EB 24?หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง?

? ? ?1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน? ? ดาวน์โหลด