Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย Super User 79
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 2566 เขียนโดย Super User 806
แนวทางการรับสนับสนุนประชุมวิชาการ เขียนโดย Super User 730
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC Committee) เขียนโดย Super User 768
แนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เขียนโดย Super User 849
รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ เขียนโดย Super User 763
รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) เขียนโดย Super User 838
ภาพถ่ายกิจกรรมพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรม เขียนโดย Super User 673
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เขียนโดย Super User 697
รับสมัครผู้ที่จบ ม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เขียนโดย Super User 1567

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.