Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

Login Form

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ**(หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน
หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั้นๆ)

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … ”

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

     1) แนวทางการให้บริการคลินิกฝากครรภ์รพ.สะเดา  ปีงบประมาณ 2563     ดาวน์โหลด 

     2) แนวทางการให้บริการกายภาพบำบัด รพ.สะเดา ปีงบประมาณ 2563     ดาวน์โหลด 

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     1) มาตราการ กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลด

     2) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง และ คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน    ดาวน์โหลด

     3) หนังสือหลักฐานแจ้งเวียน ประกาศรพ.สะเดา เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ   ดาวน์โหลด

     4) มาตราการ กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส เพิ่มเติมไตรมาส3   ดาวน์โหลด

     5) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง และ คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพิ่มเติมไตรมาส3   ดาวน์โหลด

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  • กิจกรรมใน รพ.
next
prev
โฆณษา2
onepage
ประชาสัมพันธ์
โฆณษา3
บริจาค

Vdo น่ารู้

สาระน่ารู้

SFbBox by psd to html