Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ : ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุน

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.