Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด

             -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ดาวน์โหลด

EB 2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
       ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

            -แบบสรุปผลการดำเนินงาน เมษายน 2562ดาวน์โหลด

            -แบบสรุปผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2562ดาวน์โหลด

            -แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562ดาวน์โหลด

            -แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีดาวน์โหลด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
          ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

          -โครงการลดโลกร้าย ลดโลกร้อน จัดการขยะต้นทาง รพ.สะเดา ดาวน์โหลด

          -เผยแพร่เอกสารประชุมบุคคลภายนอกจัดการขยะ 62 ดาวน์โหลด

          -กำหนดการประชุมคณะบุคคลภายนอกดาวน์โหลด

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

         -เผยแพร่เอกสารประชุมบุคคลภายนอกจัดการขยะ 62ดาวน์โหลด

         -ระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรพ.สะเดาดาวน์โหลด

         -สรุปรายการประชุมบุคลากร รพ.สะเดา ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด

        -สรุปรายการประชุมบุคลากรระดับปฏิบัติการจัดการขยะ ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด

       -ผังควบคุมกำกับโครงการ ดาวน์โหลด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

       -เผยแพร่เอกสารประชุมบุคคลภายนอกจัดการขยะ 62ดาวน์โหลด

       -ภาพถ่ายกิจกรรมประชาคมแนวทางการจัดการขยะชุมชนท่าโพธิ์ 62 12 มีคดาวน์โหลด

       -ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมบุคคลภายนอก ขยะ 62ดาวน์โหลด

      -ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมบุคลากรขยะ 2562 4 มีคดาวน์โหลด

      -ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมแม่บ้าน ขยะ 62 8 มีค62ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         -แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ2561ดาวน์โหลด

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

        -ข้อมูลพื้นฐาน รพ.สะเดาดาวน์โหลด

       -ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขดาวน์โหลด

      -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนดาวน์โหลด

     - ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปสธ.พ.ศ.2560ดาวน์โหลด

     -จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(Moph Code of Conduct) ดาวน์โหลด

     -แผนจัดซื้อยาโรงพยาบาลสะเดา ประจำปีงบประมาณ2562ดาวน์โหลด

     -แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลสะเดาประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลด

    -แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.สะเดาปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลด

    -นโยบายและยุทธศาสตร์ของรพ.สะเดา ดาวน์โหลด

    -ประกาศสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

    -แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลด

ความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

       - ขอเผยแพร่ภาพกิจกรรมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการปี2562 ดาวน์โหลด

       -บันทึกข้อความแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการปี2562 ดาวน์โหลด

       -แผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ดาวน์โหลด

       -ส่งแผนยุทธศาสตร์(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

       - สรุปผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี2561ดาวน์โหลด

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

        - สรุปแผนผลผลิตตามแผน ปฎิบัติราชการประจำปี2562 ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
          และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       - ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ ดาวน์โหลด

       -เอกสารการประชุม จนท.รพ.สะเดาดาวน์โหลด

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
        และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

         -ประกาศ รพ.สะเดาอัตราร้อยละฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1ดาวน์โหลด

         -ประกาศ รพ.สะเดาอัตราร้อยละฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2ดาวน์โหลด

        - อัตราร้อยละของฐานคำนวณเงินเดือน ข้าราชการดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

         -ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลสะเดา ไม่ทนต่อการทุจริตดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

          ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

          -การตอบสนองเรื่องร้องเรียนต่างๆดาวน์โหลด

          -ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดาวน์โหลด

          -คำสั่งรพ.สะเดา แต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิและจริยธรรมองค์กรและรับเรื่องร้องเรียนดาวน์โหลด

         -แนวทางปฎิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนรพ.สะเดาดาวน์โหลด

        -ภาพถ่ายหลักฐานที่เผยแพร่ช่องทางให้ประชาชนทราบถึงการร้องเรียนดาวน์โหลด

        -มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม มติครม.ดาวน์โหลด

        - ทบทวนความคิดเห็น คำร้องเรียนดาวน์โหลด

        - สรุปเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 8 :การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

          วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

        -ระเบียบสาธารณสุขเงินบริจาคดาวน์โหลด

        -ประกาศรพ.สะเดาเรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบนดาวน์โหลด

        -มาตราการกรอบแนวทางการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนดาวน์โหลด

        -ประกาศรพ.สะเดา การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดาวน์โหลด

       -แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดดาวน์โหลด

       -แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

       -แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม รพ.สะเดาและภาพกิจกรรมดาวน์โหลด

       -ภาพกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริตฯดาวน์โหลด

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว
         มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

       -โครงการรพ.คุณธรรมสวนผักปลูกรักษ์รพ.สะเดาดาวน์โหลด

       -รายงานการประชุมคณะทำงานรพ.คุณธรรมดาวน์โหลด

       -สรุปผลงานหน่วยงานคุณธรรมปี 62 (ไตรมาส2)ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       -คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสะเดาดาวน์โหลด

       -รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงดาวน์โหลด

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วย   งาน

         - ประกาศรพ.สะเดาเรื่องแนวทางปฎิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดาวน์โหลด

         - แนวทางการปฎิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน รพ.สะเดาดาวน์โหลด

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
          ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

        -การประชุมเจ้าหน้าที่ รพดาวน์โหลด

        -รายงานการประชุมดาวน์โหลด

       -ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลด

       -หนังสือเชิญประชุมดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

       - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ดาวน์โหลด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
          แผนที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       -การป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ดาวน์โหลด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
          ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

       -ขั้นตอนการให้บริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินดาวน์โหลด

       -ขั้นตอนารให้บริการรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุของรพ.สะเดาดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.สะเดาปีงบประมาณ2562ดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการกายภาพบำบัด รพ.สะเดาปี2562ดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการคลินิกฝากครรภ์รพ.สะเดาดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการงานผ่าตัดเล็ก รพ.สะเดา ปีงบประมาณ2562ดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ปี2562ดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการทางทันตกรรม รพ.สะเดา ปีงบประมาณ2562ดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดาวน์โหลด

       -ขั้นตอนการรับหนังสือราชการดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการกลุ่มงานพัสดุดาวน์โหลด

       -ขั้นตอนการจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้รพ.สะเดาดาวน์โหลด

       -แนวทางการให้บริการผู้ป่วยในรพ.สะเดา ปี2562ดาวน์โหลด

Copyright © 2023 Sadao Hospital Rights Reserved.