Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     1) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลสะเดา ไม่ทนต่อการทุจริต   ดาวน์โหลด

Copyright © 2020 Sadao Hospital Rights Reserved.