Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     1) ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลด

     2) เอกสารการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสะเดา  ดาวน์โหลด

Copyright © 2020 Sadao Hospital Rights Reserved.