เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับรายการตามร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง

เอกสารแนบ:

ประกาศแผน เตียงคลอดไฟฟ้า