ติดต่อเรา

รงพยาบาลสะเดา

ที่อยู่ : 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

เบอร์โทรศํพท์ :  0-7437-9994-5